I-670 in Missouri traveling Westbound
EXIT 2P
13th Street – Downtown Kansas City
Kansas City, MO
EXIT 2Q
Truman Road, McGee Street
Kansas City, MO
EXIT 2S
Broadway
Kansas City, MO