I-670 in Missouri traveling Eastbound
EXIT 2P
13th Street – Downtown Kansas City
Kansas City, MO
EXIT 3A
The Paseo
Kansas City, MO