Exit 163onI-40 Westbound
Right 0.06 mi
Lodging white 28@2x
OYO Hotel Shamrock TX I-40 Lone Star
301 I-40, Shamrock, TX 79079