Exit 163onI-40 Westbound
Left 0.43 mi
Lodging white 28@2x
OYO Hotel Shamrock TX - I-40 & Hwy 83
800 E 12th St, Shamrock, TX 79079