Exit 23onI-90 Westbound
Left 0.83 mi
Lodging white 28@2x
Iron Horse Inn
600 Whitewood Service Rd, Whitewood, SD 57793