Exit 6onI-94 Westbound
Right 1.16 mi
Lodging white 28@2x
Gordon Beach Inn
16220 Lakeshore Rd, Union Pier, MI 49117