Exit 137onI-35 Northbound
Left 0.23 mi
Lodging white 28@2x
Economy Inn
12005 N I-35 Service Rd, Oklahoma City, OK 73131